Ur domboken Bjurholm-Nordmaling

Ur domboken

Orsaken till att jag ej bevistat gudstjänsteD vid kyrkan lång­

fredagen varföre jag kallad stämd blifvit är utom det förfall

 i vägen från Tallberg till kyrkan den tiden, äfven att jag palm­

söndagen var nödsakad att beledsaga min afledna hulda moder och

min egen son till grafven och efter hemkomsten från kyrkan nämda

söndag fanns min andre lille son så sjuk och svag att han varje

timme och stund syntes vänta på sitt slut. Varföre jag stadd

 i sådana omständigheter såg som min oundvikliga plikt att för­

sum~a den offentliga Gudstjänsten denna gång för att gifva

mitt späda barn den ömma sköttsel jag honom skyldig var.

 Att omstäindigheterna så förhöllo sig intygar

 Johan Jonsson/ bom Tallberg och hans hustru Maria Jakobs­

dotter/bom

 Nordmaling och tallberg den 1 oktober 1821

Erik Olofsson /bom.

Ur Bjurholmsminnen